Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

СЕКЦІЯ 1
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Агасиева Я.Т. АВИСИМОСТЬ САМООЦЕНКИ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ОТ АФФИЛИАЦИИ

Агачева Ю.А. РЕФЛЕКСІЯ МІЖОСОБИСТІСНОЇ АТРАКЦІЇ ЯК МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Бруннер Є.Ю. УВАГА, ПОВ’ЯЗАНА З УЯВОЮ ТА ПАМ’ЯТТЮ

Бугерко Я.М. РЕФЛЕКСИВНИЙ АНАЛІЗ НАТУРАЛІСТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ДУХОВНОСТІ

Гахраманова Г.Н. ПРОБЛЕМА ПОЛА В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ

Данилюк І.В., Гресько В.В., Курапов А.О. ЕТНОЦЕНТРИЗМ ЯК СПОСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Гресько М.В. ЗМІНИ ОСОБИСТОСТІ В УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС ТА УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Джаббарова Л.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ З ПСИХОЛОГІЧНИМ БЛАГОПОЛУЧЧЯМ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Завада Т.Ю. ОПИТУВАЛЬНИК ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ Н. ГАРАНЯН, А. ХОЛМОГОРОВОЇ (МОДИФІКОВАНИЙ ВАРІАНТ Т. ЗАВАДИ)

Каліщук С.М. ЛОГІКО-ПРЕДМЕТНИЙ ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ «СВІДОМІСТЬ»

Кяргярзаде М.М. ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПРОБЛЕМНЫХ ДЕТЕЙ В ИРАНСКИХ СЕМЬЯХ

Микитюк Г.Ю. СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ ОСОБИСТОСТІ

Мілютіна К.Л. ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЯК ЗАСІБ ІНФОРМАЛЬНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Міщенко М.С. ВПЛИВ САМООЦІНКИ НА РІВЕНЬ УСПІШНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Панченко О.А., Кабанцева А.В., Сердюк І.О. ПСИХОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ СТАНУ ВОДІЇВ ЕКСТРЕНИХ СЛУЖБ

Подкоритова Л.О. ДОСЛІДЖЕННЯ САМОПІЗНАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ

Попелюшко Р.П. ПРОГРАМА ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ КОМБАТАНТІВ ІЗ ВІДДАЛЕНИМИ НАСЛІДКАМИ СТРЕСОГЕННИХ ВПЛИВІВ

Потоцька І.С., Рисинець Т.П., Бойчук С.В. ПОРІВНЯННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИЧНИХ І МУЗИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Сагайдак А.Н., Кудюкина Е.И. ПСИХОЛОГИЯ ГЛУБИННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ И АРТ-ТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ-АУТИСТАМИ

Сеник О.М. ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ ЧАСОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ НА МАЙБУТНЄ

Степаненко Л.В. САМОСТАВЛЕННЯ ЯК ЧИННИК ВИЯВУ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ ОСОБИСТОСТІ

Царькова О.В., Заколотюк В.Г. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ЖІНОК ІЗ РІЗНИМИ ТИПАМИ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Черепєхіна О.А. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПОРАЛЬНОГО НЕВРОЗУ

Шаповалова Л.О. КЛІЄНТ-ЦЕНТРОВАНА ПСИХОТЕРАПІЯ К. РОДЖЕРСА ЯК УМОВА ДИНАМІКИ І РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ТА КОНСТРУКТИВНИЙ РУХ ДО ЇЇ ЦІЛІСНОСТІ

Шевяков О.В., Шрамко І.А. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ МАТЕРІВ-ГОДУВАЛЬНИЦЬ

Штепа О.С. ВЕРИФІКАЦІЯ ТЕХНІКИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕВЕНТУАЛЬНОСТІ ЩОДО ПСИХОЛОГІЧНИХ РЕСУРСІВ ОСОБИСТОСТІ

Штих І.І. ОСОБЛИВОСТІ «Я-КОНЦЕПЦІЇ» ОСОБИСТОСТІ У ПОХИЛОМУ ВІЦІ

Яковицька Л.С. ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 

СЕКЦІЯ 2
ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Вертель А.В., Пасько Е.Н. КЛАССИЧЕСКИЙ ПСИХОАНАЛИЗ З. ФРЕЙДА О СТРУКТУРЕ И ФУНКЦИЯХ ЭГО-СОЗНАНИЯ

Данилюк І. В., Ларін Д. І. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИЧНОГО СМИСЛУ ТА РОЛІ «ВІДКРИТОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ» В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПРИКЛАДНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 

СЕКЦІЯ 3
ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Рудай А.С. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕСУРСНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ

Ламаш І.В., Шатковська О.С. ОСОБЛИВОСТІ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ЧАСІ КОМБАТАНТІВ АНТИ-ТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ (АТО)

 

СЕКЦІЯ 4
СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Баташева Н.І. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Чухрій І.В. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕННЯМИ ФУНКЦІЙ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

 

СЕКЦІЯ 5
СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Агаркова А.І. ВНУТРІШНІІ ЗОВНІШНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО Я ЯК СКЛАДОВОЇ Я-КОНЦЕПЦІЇ